Blzk setkn - esk rozhlas „Dvojka“ - 25.4.2024

https://www.youtube.com/watch?v=FNYxjk5rMcs